Chenxu Hao haochenxu at pku dot edu dot cn
Xiao Ren renx at pku dot edu dot cn
Bin Tang tangbin at math dot pku dot edu dot cn
Baojun Wu wubaojunmathe at outlook dot com
Zigeng Xia xiazigeng at amss dot ac dot cn
Yaping Zhu zhuyp at pku dot edu dot cn